Szkoła ZawodowaZajęcia teoretyczne i praktyczne przygotowujące do zdania egzaminu zawodowego „Kucharz małej gastronomii” w ramach projektu „Profesjonalni w zawodzie”

Od marca odbywają się w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy OSZW zajęcia przygotowujące do zdania egzaminu zawodowego dla kucharzy. Zajęcia prowadzi Józefa Bąk. Uczniowie podczas zajęć rozwiązują testy egzaminacyjne oraz wykonują zadania praktyczne przygotowane przez prowadzącą.

Uczą się lepić pierogi, piec placki ziemniaczane, sporządzać rozmaite sałatki, piec ciasta a także przepiękne kosze wielkanocne.K. Wylężek


Do szkoły zawodowej przyjmowani są uczniowie zakwalifikowani do kształcenia specjalnego. Szkoła przygotowuje do zawodów i zapewnia praktyczną naukę zawodu w następujących kierunkach:

3 – letnia szkoła zawodowa o zawodach:

 • kucharz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie gdzie uczniowie zdobywają następujące kwalifikacje:
 • montaż systemów suchej zabudowy
 • wykonywanie robót malarsko – tapeciarskich
 • wykonywanie robót posadzkarsko – okładzinowych

Dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym:

 1. Przysposobienie do pracy o kierunku ogrodnik

REGULAMIN NABORU
DO ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GRODKOWIE

 1. Do szkoły przyjęci zostaną absolwenci gimnazjów posiadający orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznych kierujące do kształcenia specjalnego.
 2. Nauczanie i wychowanie w szkole ma na celu:
  • teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania funkcji robotnika wykwalifikowanego w prowadzonych przez szkołę specjalnościach zawodowych
  • wdrażanie uczniów do samokształcenia, poszanowania wiedzy zawodowej oraz kultury ogólnej i zawodowej
  • wpajanie młodzieży zamiłowania i szacunku do pracy
 3. Szkoła realizuje swe zadania w toku pracy szkolnej, warsztatowej i rewalidacyjnej oraz na zajęcia pozalekcyjnych.
 4. Uczniom zapewnia się następujące zajęcia specjalistyczne:

  • Terapia logopedyczna
  • Terapia metodą Tomatisa – (stymulacja audio – psycho – lingwistyczna)
  • Rehabilitacja ruchowa
  • Gimnastyka korekcyjno – wyrównawcza
  • Terapia psychologiczna
  • Muzykoterapia
  • Zajęcia sportowe
  • Dla uczniów słabszych prowadzi się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, usprawnianie technik szkolnych i rewalidację indywidualną
  • Terapia pedagogiczna (wykorzystanie programów multimedialnych)
  Ośrodek prowadzi działania rewalidacyjne, rehabilitacyjne i terapeutyczne na rzecz pełnej integracji ze środowiskiem. Szkoła prowadzi gabinet muzykoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii logopedycznej oraz pracownię komputerową.

  WYMAGANA DOKUMENTACJA:

  • podanie o przyjęcie do szkoły z zaznaczeniem wybranego kierunku
  • podanie o przyjęcie do internatu (w razie takiej potrzeby)
  • odpis aktu urodzenia z numerem ewidencyjnym i adnotacją o miejscu stałego zameldowania – dostarczyć w dniu rozpoczęcia nauki
  • dwie fotografie
  • odpis orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej kierującego ucznia do kształcenia specjalnego
  • zaświadczenie lekarza uprawnionego, stwierdzające możność kształcenia w wybranym zawodzie (skierowania w załączeniu)
  • karta zdrowia ucznia
  • wypełniony wniosek do Starostwa Powiatowego właściwego dla miejsca zamieszkania o skierowanie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Grodkowie (druk w załączeniu)
Praktyczna nauka zawodu realizowana jest we własnych pracowniach warsztatowych.